آخرین خبرها
صفحه اصلی / دفتر وب سایت

دفتر وب سایت

-نظارت براجرای پروژه های تحت وب و وب سایتهای وابسته به دانشگاه.

-ویرایش اطلاعات وب سایت دانشگاه.

-پاسخگویی و راهنمایی رابط پژوهشی دانشکده ها در صورتیکه تمایل به تغییر اطلاعات وب سایت دانشکده خود را داشته باشند.

-طراحی و ساخت سایت مجلات دانشکده ها و مدیریت و پشتیبانی آنها.

-به روز رسانی کلیه اطلاعات در سایت اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات.

-آموزش کاربران وب سایت دانشکده ها در جهت تسریع بروزرسانی اطلاعات وب سایت دانشکده ها و نظارت بر محتوای آنها