آخرین خبرها
صفحه اصلی / کارگاههای رایانه

کارگاههای رایانه

کارگاه های رایانه دانشگاه در طبقه سوم دانشکده فنی و مهندسی واقع هستند و دارای اهداف زیر می باشد:
۱- خدمات رسانی با ارائه نرم افزار های تخصصی مرتبط با هر رشته گروه های آموزشی دانشکده جهت دروسی که نیازمند رایانه می باشد.
۲- افزایش دانش رایانه ای دانشجویان

۳- استفاده جهت برگزاری دوره های آموزشی عملی و دوره های ضمن خدمت کارمندان و اساتید