آخرین خبرها
صفحه اصلی / درباره فناوری اطلاعات / کارکنان فناوری اطلاعات

کارکنان فناوری اطلاعات

کارکنان فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی استان قم:

نامنام خانوادگیپست سازمانیتلفن داخلیتوضیحات
امیراسماعیلیمدیر مرکز فناوری اطلاعات177
ناصردهقان آزادمتصدی سخت افزار177
حسینصالحی زادهمتصدی سخت افزار
مهدیفریدکارشناس مسئول فناوری اطلاعات198
مجتبیفرخی فرکارشناس فناوری اطلاعات220
محمدعلیحمیدی لردکارشناس فناوری اطلاعات
سید علیگلبیزاپراتور
فرهادجزیکارشناس فناوری اطلاعات177